Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden -  Lieve Maan

 

1. Algemeen

Lieve Maan is opgericht door S.M. Trivieri gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69623198.

Lieve Maan richt zich op het sociaal-emotioneel en energetisch begeleiden van kinderen van 6-18 jr.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Lieve Maan en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

3. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 sessie.

Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon. 

 

4. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder 'tarieven' op de website www.lievemaan.nl, of na te vragen bij Lieve Maan. Volgens de kleineondernemersregeling zijn de diensten zijn vooralsnog vrijgesteld van BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

 

5. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Lieve Maan.

 

Lieve Maan

Rekeningnummer: NL05 RABO 0322 7427 30

 

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Lieve Maan een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Lieve Maan gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Lieve Maan volgens de aangegeven datum, is Lieve Maan genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Lieve Maan gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

6. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Lieve Maan u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van Lieve Maan is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Lieve Maan is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Lieve Maan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lieve Maan. 

 

7. Begeleiding

Lieve Maan is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Lieve Maan kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

8. Vertrouwelijkheid

Lieve Maan is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Zie ook de Privacy Statement op de website.

 

9. Regels rond een afspraak voor kinderen.

De ouder/verzorger brengt het kind op de afgesproken tijd en haalt het kind op tijd weer op. Tijdens de sessies hebben ouders/verzorgers de mogelijkheid om gebruik te maken van de ontvangstruime, wanneer deze niet in gebruik is. De ouder/verzorger dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

 

10. Observatie en verslag

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Lieve Maan gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.